+ 31 6 24603749 sophieke@catchthatwave.nl

Algemene Voorwaarden Catch that Wave

Artikel 1    Definities en begrippen

 1. Catch that Wave: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72950803 levert Catch that Wave diensten op het gebied van consultancy, management, trainingen, coaching, begeleiding en vervaardigen van teksten.
 2. Diensten: alle door Catch that Wave aan de opdrachtgever verleende diensten, waaronder coaching en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding, dan wel advisering en management en vervaardigen van teksten, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Catch that Wave heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Catch that Wave zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen dienstverlening van Catch that Wave.
 4. Klant/coachee: de persoon of personen ten behoeve van wie Catch that Wave haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant/coachee kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.

Artikel 2    Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Catch that Wave.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Catch that Wave waarbij derden betrokken worden.
 3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Catch that Wave uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Catch that Wave behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3    Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (offertes) van Catch that Wave zijn gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstig) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en de uitvoering van de opdracht aan Catch that Wave is verstrekt.
 2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (offertes) van Catch that Wave zijn vrijblijvend en hebben een geldingstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening.
 3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding e/o aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever van de offerte of -indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke e/o per e-mail bevestiging van Catch that Wave van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 4. Catch that Wave behoudt zich het recht voor om, na ontvangst van de aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, de offerte te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 5. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Catch that Wave uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Catch that Wave, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Catch that Wave een aanvang is gemaakt.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Catch that Wave niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4    Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Catch that Wave en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Catch that Wave steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Catch that Wave kan het hele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij aan Catch that Wave over het bedrag van de factuur wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Catch that Wave worden opgeschort, dit zonder dat Catch that Wave dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Catch that Wave in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. In geval opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van een of meerdere op hem rustende verplichtingen geldt het navolgende:
  • Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Catch that Wave aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Voor zover opdrachtgever handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Catch that Wave aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten worden reeds nu alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van 75 euro voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 5. Catch that Wave is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, tot het moment dat de opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 6. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Catch that Wave gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 7. Betaling in delen kan slecht nar akkoord van en bevestiging van Catch that Wave plaatsvinden.

Artikel 5    Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 6    Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 1. Catch that Wave heeft een inspanningsverplichting op basis van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en geen resultaatsverplichting.
 2. Catch that Wave is gehouden de opdracht en haar verplichtingen na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap – naar de maatstaven van het moment – verlangd kan worden.
 3. In geval van coaching zal Catch that Wave de richtlijnen en de gedragscode van de International Coach Federation naar beste inzicht en vermogen naleven.
 4. Catch that Wave en de opdrachtgever zullen alle door de andere partij beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld en/of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. Catch that Wave heeft het recht om bij de uitvoering van een opdracht derden te betrekken, onverminderd de verantwoordelijkheid van Catch that Wave voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Catch that Wave aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Catch that Wave worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Catch that Wave zijn verstrekt, heeft Catch that Wave het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Catch that Wave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Catch that Wave is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 8. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers daadwerkelijk deelneemt aan de met Catch that Wave overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte aan Catch that Wave verschuldigd.

Artikel 7    Wijziging, intrekking van opdrachten

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Catch that Wave zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Catch that Wave de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 8    Annulering en ontbinding

 1. Ingeval van een coachtraject en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot trainingen en workshops, geldt het navolgende:
  1. Catch that Wave heeft het recht, om onder opgave van redenen, een coachtraject of andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding te annuleren of te verplaatsen of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant/coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Catch that Wave betaalde bedrag.
  2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject of andere dienst van Catch that Wave te annuleren. Daarbij geldt het volgende:
   • Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de deelname of de opdracht kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag te voldoen.
   • Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de deelname of de opdracht is Catch that Wave gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
  3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant/coachee na aanvang van coachtraject en andere vormen van ontwikkelingsgerichte begeleiding de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Catch that Wave, anders rechtvaardigen.
 2. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Catch that Wave gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen klant/coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, wordt 100% in rekening gebracht.
 3. Ingeval van een opdracht en door Catch that Wave te verlenen danwel verleende diensten anders dan als bedoeld in art. 8.1 en art 8.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot advies en management, geldt het navolgende:
  1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een partij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
  2. Opzegging kan uitsluitend met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij opgezegd dient te worden tegen de laatste dag van de lopende maand.
  3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan van een overeenkomst voor bepaalde tijd door de opdrachtgever, heeft Catch that Wave vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9    Aansprakelijkheid

 1. Catch that Wave aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor alle vormen van schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Catch that Wave.
 2. De aansprakelijkheid bij toerekenbare terkortkoming van Catch that Wave is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, inclusief BTW.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. De beoordeling van de vraag of de dienstverlening van Catch that Wave bepaalde risico’s voor letselschade of andersoortige lichamelijke of geestelijke schade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Niettemin zal Catch that Wave een opdrachtgever doorverwijzen naar derden indien zij van mening is dat daartoe een noodzaak aanwezig is en die expertise niet bij Catch that Wave aanwezig is. Het niet (tijdig) doorverwijzen van de opdrachtgever door Catch that Wave aan derden kan echter nimmer tot aansprakelijkheid van Catch that Wave leiden. De consequenties van een doorverwijzing voor de overeenkomst tussen partijen zullen in goed overleg worden vastgesteld.
 5. Elke aansprakelijkheid van Catch that Wave voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 10  Overmacht

 1. Onder overmacht worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Catch that Wave geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Catch that Wave niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: ongeval, ziekte, brand, werkstaking, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Catch that Wave opgeschort. Indien de periode waarin Catch that Wave door overmacht aan de nakoming van de verplichtingen niet kan voldoen langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Catch that Wave bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, behoudt Catch that Wave zich het recht voor om het reeds uitgevoerde te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11  Intellectueel eigendom

 1. Catch that Wave is en blijft houder respectievelijk eigenaar van de auteurs-, eigendoms-, octrooi-, merk-, modellen-, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom op de door Catch that Wave ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten of bescheiden zoals (maar niet beperkt tot) vervaardigde teksten, oefeningen, programma’s, modellen, lesmaterialen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever mag de (stoffelijke) dragers van de rechten als bedoeld in lid 1 uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk,- model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 3. Catch that Wave behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en/of verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12  Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst verleent opdrachtgever aan Catch that Wave toestemming om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te gebruiken en voor zover nodig te bewerken.
 2. Catch that Wave gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen activiteiten.
 3. Catch that Wave is gehouden de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Catch that Wave heeft hiertoe een Privacyverklaring opgesteld.

Artikel 13  Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Catch that Wave en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissment waarbinnen Catch that Wave is gevestigd.

Download hier de Algemene Voorwaarden2